Zásady ochrany osobních údajů

PLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI DLE ČLÁNKU 13 GDPR
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tenisový klub START PRAHA – TOPOLKA, z. s., IČO: 638 31 619, se sídlem Na Topolce 1350/1,
140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 7121 jako správce
osobních údajů níže uvedených subjektů údajů (dále jen „TK START“) tímto vůči těmto
subjektům údajů plní informační povinnost dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
Ochrana a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů je pro TK START důležitá. Osobním
údajům a jejich ochraně věnuje proto TK START náležitou pozornost. Z uvedeného důvodu
v tomto dokumentu informuje subjekty údajů o realizovaných zpracováních osobních údajů, o
zásadách zpracování osobních údajů dodržovaných v TK START a o jejich právech vůči TK
START v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.
Plnění informační povinnosti
Kategorie subjektů údajů (s výjimkou členů TK START, pro které je určeno samostatné
oznámení o plnění informační povinnosti), jejichž osobní údaje TK START zpracovává:

 • správce TK START;
 • hráči jiných klubů než TK START a hráči TK START, kteří zároveň nejsou členy TK START;
 • trenéři TK START;
 • dodavatelé a jejich kontaktní osoby;
 • kontaktní osoby České unie sportu (ČUS), Pražské tělovýchovné unie (PTU), Českého
  tenisového svazu (ČTS), poskytovatelů grantů a příspěvků
  (dále společně jen „subjekty údajů“).
  Správce TK START
  Právní titul: smlouva o výkonu činnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
  Kategorie osobních údajů, které TK START zpracovává:
 • Pro účely identifikace správce ve smlouvě o výkonu činnosti: jméno a příjmení, datum
  narození, sídlo, korespondenční adresa, IČO, DIČ
 • Pro účely plnění smlouvy o výkonu činnosti: e-mailová adresa, telefonní číslo
 • Pro zaslání odměny správci: bankovní účet, výše odměny
  Kategorie příjemců osobních údajů správce TK START:
 • dodavatelé, a to v případech nezbytných pro výkon činnosti správce TK START (typicky
  v případech, kdy je správce TK START kontaktní osobou dodavatele), a to pouze v rozsahu
  jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • další tenisové oddíly, a to v případech nezbytných pro výkon činnosti správce TK START
  (typicky za účelem organizace soutěžních utkání a turnajů), a to pouze v rozsahu jméno,
  příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo;
  Doba zpracování: Dobu stanovená právními předpisy (zejména daňovými a účetními). Pokud
  pro konkrétní účel a kategorie zpracování osobních údajů není právními předpisy stanovena
  doba zpracování, zpracovává TK START osobní údaje pro tento účel po dobu platnosti smlouvy
  o výkonu činnosti a poté max. 3 roky po jeho skončení (lhůta odpovídá obecné promlčecí
  době).
  Hráči jiných klubů než TK START a hráči TK START, kteří zároveň nejsou členy TK START
  Právní titul: oprávněné zájmy správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
  Kategorie osobních údajů, které TK START zpracovává:
 • Pro účely pořádání zápasů v rámci soutěžních utkání a turnajů: jméno a příjmení
 • Pro účely prezentace zápasů ze soutěžních utkání a turnajů na webových stránkách TK
  START: fotografie
  Kategorie příjemců osobních údajů hráčů jiných klubů než TK START a hráčů TK START, kteří
  zároveň nejsou členy TK START:
 • ČTS, a to v případech nezbytných pro splnění informační povinnosti týkající se soutěžních
  utkání a turnajů, a to pouze v rozsahu jméno, příjmení
  Doba zpracování: Dobu nezbytná k naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovány,
  nejdéle však 1 rok ode dne konání soutěžního utkání nebo turnaje.
  Trenéři TK START
  Právní titul: smlouva o výkonu činnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
  Kategorie osobních údajů, které TK START zpracovává:
 • Pro účely identifikace trenéra ve smlouvě o výkonu činnosti: jméno a příjmení, datum
  narození, sídlo, korespondenční adresa, IČO, DIČ
 • Pro účely plnění smlouvy o výkonu činnosti: e-mailová adresa, telefonní číslo
 • Pro zaslání odměny: bankovní účet
 • Pro účely sjednání výuky s členy TK START: jméno a příjmení, fotografie, e-mailová adresa,
  telefonní číslo
  Kategorie příjemců osobních údajů trenérů TK START:
 • členové TK START, a to v případech nezbytných pro sjednání výuky s trenéry TK START, a
  to pouze v rozsahu jméno, příjmení, fotografie, e-mailová adresa, telefonní číslo
  Doba zpracování: Dobu stanovená právními předpisy. Pokud pro konkrétní účel zpracování
  osobních údajů není právními předpisy stanovena doba zpracování, zpracovává TK START
  osobní údaje pro tento účel po dobu platnosti smlouvy o výkonu činnosti a poté max. 3 roky
  po jejím skončení (lhůta odpovídá obecné promlčecí době).
  Dodavatelé a jejich kontaktní osoby
  Právní titul: uzavřená smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
  Kategorie osobních údajů, které TK START zpracovává:
 • Pro účely identifikace dodavatele – fyzické osoby v uzavřené smlouvě: jméno a příjmení
  (název), datum narození, sídlo, korespondenční adresa, IČO, DIČ
 • Pro účely plnění smlouvy ve vztahu ke kontaktní osobě dodavatele: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice
 • Pro zaslání odměny: bankovní účet
  Kategorie příjemců osobních údajů dodavatelů – fyzických osob a jejich kontaktních osob:
 • Osobní údaje dodavatelů a jejich kontaktních osob nejsou správcem dále předávány.
  Doba zpracování: Dobu stanovená právními předpisy (zejména daňovými a účetními). Pokud
  pro konkrétní účel zpracování osobních údajů není právními předpisy stanovena doba
  zpracování, zpracovává TK START osobní údaje pro tento účel po dobu platnosti dané smlouvy
  a poté max. 3 roky po jejím skončení (lhůta odpovídá obecné promlčecí době).
  Kontaktní osoby České unie sportu (ČUS), Pražské tělovýchovné unie (PTU), Českého
  tenisového svazu (ČTS), poskytovatelů grantů a příspěvků
  Právní titul: uzavřená smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a oprávněné zájmy správce (čl. 6
  odst. 1 písm. f) GDPR)
  Kategorie osobních údajů, které TK START zpracovává:
 • Pro účely plnění smlouvy nebo členských práv a povinností ve vztahu ke kontaktní osobě
  ČUS, ČTS, PTU a poskytovatelů grantů a příspěvků: jméno a příjmení, e-mailová adresa,
  telefonní číslo, pracovní pozice
  Kategorie příjemců osobních údajů kontaktních osob ČUS, ČTS, PTU a poskytovatelů grantů a
  příspěvků:
 • Osobní údaje kontaktních osob ČUS, ČTS, PTU a poskytovatelů grantů a příspěvků nejsou
  správcem dále předávány.
  Doba zpracování: Dobu stanovená právními předpisy (zejména daňovými a účetními). Pokud
  pro konkrétní účel zpracování osobních údajů není právními předpisy nebo podmínkami
  poskytování grantů a příspěvků stanovena doba zpracování, zpracovává TK START osobní údaje
  pro tento účel po dobu platnosti dané smlouvy a dále max. 3 roky po jejím skončení (lhůta
  odpovídá obecné promlčecí době).
  Obecně
  TK START nepředává osobní údaje subjektů údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
  TK START nepoužije zpracovávané osobní údaje k rozhodování čistě na bázi automatizovaného
  zpracování, ani profilování.
  Zásady zpracování osobních údajů v TK START
  Při zpracování osobních údajů subjektů údajů postupuje TK START vždy v souladu s níže
  uvedenými zásadami vyplývajícími ze čl. 5 GDPR:
 • zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování – osobní údaje subjektů
  údajů jsou vždy TK START zpracovávány na základě platného právního titulu, korektně a
  transparentním způsobem – tj. v rozsahu a za účely uvedenými v tomto informačním
  dokumentu;
 • zásada účelového omezení zpracování – osobní údaje subjektů údajů jsou TK START
  shromažďovány a zpracovávány výhradně pro určité, v tomto informačním dokumentu
  výslovně vyjádřené legitimní účely, osobní údaje nejsou TK START zpracovávány
  způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • zásada minimalizace zpracovávaných osobních údajů – TK START zpracovává osobní údaje
  pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou
  zpracovávány;
 • zásada přesnosti zpracovávaných osobních údajů – TK START zpracovává osobní údaje v
  přesné a v případě potřeby aktualizované podobě, TK START realizuje rozumná opatření,
  aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají,
  byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • zásada omezení doby uložení a zpracování osobních údajů – osobní údaje jsou TK START
  uloženy a zpracovány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu nikoliv
  delší, než je nezbytné pro dosažení účelů, pro které jsou zpracovávány;
 • zásada integrity a důvěrnosti zpracovávaných osobních údajů – TK START zpracovává
  osobní údaje způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich
  ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným
  či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;
  Uplatnění práv subjektů údajů u TK START
  TK START tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených
  články 15 až 21 GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
  jejich přenos, omezení jejich zpracování, nebo podat proti zpracování námitky. Uvedená práva
  je subjekt údajů oprávněn uplatnit v písemné listinné formě na adrese: Na Topolce 1350/1, 140
  00 Praha 4 – Nusle nebo v elektronické formě prostřednictvím e-mailu doručeného na adresu
  startpraha@seznam.cz. TK START taktéž informuje subjekty údajů o právu podat za podmínek
  stanovených čl. 77 GDPR a souvisejícími předpisy proti zpracování osobních údajů TK START
  stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se dle čl. 79 GDPR domáhat soudní ochrany.
  Tenisový klub START PRAHA – TOPOLKA, z. s

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek